ГОБМП и ОСМС

 ЗҚАИ-ның ескертпесі!
      Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" 2015 жылғы 16 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

 

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

 

 

 Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 20 маусымдағы
№ 421 қаулысымен
бекітілген

 

Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесі

      Ескерту. Тізбе жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 16.10.2020 № 673 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмекке мыналар кіреді:

      1. Амбулаториялық жағдайларда мамандандырылған медициналық көмек:

      1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан әрі – ТМККК) шеңберінде профилактикалық қарап-тексерулерді қоспағанда, уәкілетті орган айқындаған тәртіппен және кезеңділікпен профилактикалық медициналық қарап-тексеру;

      2) бейінді мамандардың қабылдауы және консультация беруі, сондай-ақ елдегі эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына әкелетін аурулар кезінде және оларға күдік туындаған жағдайларда үйдегі мобильдік бригада көрсететін қызметтер;

      3) уәкілетті орган белгілеген тәртіппен және кезеңділікпен бейінді мамандардың созылмалы аурулары бар адамдарды динамикалық бақылауы;

      4) уәкілетті орган бекіткен тізбе бойынша халықтың жекелеген санаттарына шұғыл және жоспарлы нысанда стоматологиялық көмек көрсету;

      5) диагностикалық көрсетілетін қызметтер, оның ішінде зертханалық диагностика;

      6) уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша ем-дом мен манипуляциялар.

      2. Стационарды алмастыратын жағдайларда мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек (ТМККК шеңберінде ауруларды емдеу жағдайларын қоспағанда); сондай-ақ елдегі эпидемиологиялық жағдайдың нашарлауына әкелетін аурулар кезінде және оларға күдік туындаған жағдайларда үйдегі стационар қызметтері.

      3. Стационарлық жағдайлардағы мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялы медициналық көмек:

      1) ауруларды ТМККК шеңберінде емдеу жағдайларын қоспағанда, жоспарлы нысанда;

      2) ауруларды ТМККК шеңберінде емдеу жағдайларын қоспағанда, шұғыл нысанда, оның ішінде тәулік бойы жұмыс істейтін стационардың қабылдау бөлімшесінде емдік-диагностикалық іс-шаралар жүргізу.

      4. Уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және аурулар тізбесі бойынша медициналық оңалту.

      5. Амбулаториялық, стационарды алмастыратын және стационарлық жағдайларда мамандырылған медициналық көмек көрсету кезіндегі патологиялық-анатомиялық диагностика.

      6. Уәкілетті орган айқындайтын аурулар тізбесі бойынша және тәртіппен қайтыс болғаннан кейінгі донорды ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөліктерін) алуға дайындау, ағзаларды (ағзалардың бөліктерін) және (немесе) тіндерді (тіннің бөліктерін) алу, консервациялау, дайындау, сақтау, тасымалдау.

      7. Мынадай:

      1) денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларына сәйкес стационарлық және стационарды алмастыратын жағдайларда мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялы медициналық көмек;

      2) уәкілетті орган бекітетін белгілі бір аурулары бар (күйдегі) азаматтардың жекелеген санаттары үшін дәрілік заттар, медициналық бұйымдар тізбесіне сәйкес амбулаториялық жағдайларда медициналық-санитариялық алғашқы және мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде дәрілік заттармен, медициналық бұйымдармен, мамандандырылған емдік өнімдермен, иммундық-биологиялық препараттармен қамтамасыз ету.

 

ГОБМП

 

Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 672.

       В соответствии с пунктом 1 статьи 196 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить прилагаемый перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

       2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      3. Министерству здравоохранения Республики Казахстан, акимам областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

      Премьер-Министр

 

 

Республики Казахстан

А. Мамин

 

 

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 16 октября 2020 года № 672

 Перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи

      В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи входят:

      1. Скорая медицинская помощь в порядке, определяемом уполномоченным органом.

      2. Скорая медицинская помощь с привлечением медицинской авиации, оказываемая:

      1) при невозможности оказания медицинской помощи из-за отсутствия медицинских изделий и (или) специалистов соответствующей квалификации в медицинской организации по месту нахождения пациента;

      2) при необходимости доставки специалистов вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи к месту назначения;

      3) для транспортировки больного в медицинские организации вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи при невозможности и неэффективности оказания медицинской помощи по месту нахождения пациента;

      4) для транспортировки органов (частей органов) и (или) тканей (частей ткани) для последующей трансплантации в соответствующую медицинскую организацию.

      3. Первичная медико-санитарная помощь (далее – ПМСП), в том числе:

      1) диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями;

      2) профилактические осмотры целевых групп населения (детей, взрослых);

      3) раннее выявление и мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний и обучение навыкам снижения выявленных факторов риска;

      4) иммунизация;

      5) формирование и пропаганда здорового образа жизни;

      6) мероприятия по охране репродуктивного здоровья;

      7) наблюдение за беременными и наблюдение за родильницами в послеродовом периоде;

      8) санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

      4. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях в порядке, определяемом уполномоченным органом:

      1) профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

      2) услуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях, в том числе услуги мобильной бригады при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС);

      3) диагностика и лечение при социально значимых заболеваниях по перечню, определяемому уполномоченным органом;

      4) диагностика и лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, по перечню и в порядке, определяемым уполномоченным органом.

      5. Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях в порядке, определяемом уполномоченным органом:

      1) лечение при социально значимых заболеваниях по перечню, определяемому уполномоченным органом;

      2) услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС;

      3) лечение при хронических заболеваниях, подлежащих динамическому наблюдению, по перечню и в порядке, определяемым уполномоченным органом.

      6. Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, оказываемая:

      1) при изоляции лиц, находившихся в контакте с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих, а также бактерионосителей, вирусоносителей и лиц с подозрением на инфекционное или паразитарное заболевание, представляющее опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

      2) при лечении инфекционных, паразитарных заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

      3) в экстренной форме для лиц, не являющихся потребителями услуг в системе ОСМС, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара, по перечню, определяемому уполномоченным органом;

      4) в плановой форме по перечню заболеваний, утвержденному уполномоченным органом.

      7. Медицинская реабилитация:

      1) при лечении основного заболевания;

      2) больных туберкулезом.

      8. Паллиативная медицинская помощь по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом.

      9. Обеспечение препаратами крови и ее компонентами при наличии медицинских показаний при оказании специализированной медицинской помощи в стационарозамещающих и стационарных условиях в соответствии с номенклатурой крови, ее компонентов и препаратов крови, определяемой уполномоченным органом.

      10. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях.

      11. Подготовка посмертного донора к изъятию органов (частей органов) и (или) тканей (частей ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (частей органов) и (или) тканей (частей ткани).

      12. Направление граждан Республики Казахстан на лечение за рубеж и (или) привлечение зарубежных специалистов для проведения лечения в отечественных медицинских организациях по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом.

      13. Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими лекарственными препаратами при оказании:

      1) скорой помощи, а также специализированной помощи, в том числе высокотехнологичных медицинских услуг, в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

      2) ПМСП в соответствии с перечнем заболеваний, против которых проводятся профилактические прививки;

      3) ПМСП и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями).

 

 

 

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 16 октября 2020 года № 672

 Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

       1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 "Об утверждении Перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 59, ст. 529).

       2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2010 года № 1363 "О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136" (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 66).

       3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 января 2014 года № 29 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 3, ст. 23).

       4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 420 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 21, ст. 198).

       5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2019 года № 655 "О некоторых вопросах апробирования обязательного социального медицинского страхования в пилотном режиме и внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136 "Об утверждении перечня гарантированного объема бесплатной медицинской помощи" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 36-37, ст. 336). 

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан

ОСМС

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 421 "Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 октября 2020 года № 673.

       В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года "Об обязательном социальном медицинском страховании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 июня 2019 года № 421 "Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 21, ст. 199) следующее изменение:

 

       перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденный указанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 августа 2020 года.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан

А. Мамин

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 16 октября 2020 года № 673

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 20 июня 2019 года № 421

 Перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования

      В медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования входят:

      1. Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях:

      1) профилактические медицинские осмотры в порядке и с периодичностью, определенным уполномоченным органом, за исключением профилактических осмотров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее – ГОБМП);

      2) прием и консультации профильными специалистами, а также услуги мобильной бригады на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них;

      3) динамическое наблюдение профильными специалистами лиц с хроническими заболеваниями в порядке и с периодичностью, которые установлены уполномоченным органом;

      4) оказание стоматологической помощи в экстренной и плановой форме отдельным категориям населения по перечню, утвержденному уполномоченным органом;

      5) диагностические услуги, в том числе лабораторная диагностика;

      6) процедуры и манипуляции по перечню, определяемому уполномоченным органом.

       2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарозамещающих условиях (за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП); а также услуги стационара на дому при заболеваниях, вызывающих ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и в случаях подозрения на них.

      3. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь в стационарных условиях:

      1) в плановой форме, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП;

      2) в экстренной форме, в том числе проведение лечебно-диагностических мероприятий в приемном отделении круглосуточного стационара, за исключением случаев лечения заболеваний в рамках ГОБМП.

      4. Медицинская реабилитация в порядке и по перечню заболеваний, определяемых уполномоченным органом.

      5. Патологоанатомическая диагностика при оказании специализированной медицинской помощи в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях.

      6. Подготовка посмертного донора к изъятию органов (частей органов) и (или) тканей (частей ткани), изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов (частей органов) и (или) тканей (частей ткани) в порядке и по перечню заболеваний, определяемых уполномоченным органом.

      7. Обеспечение лекарственными средствами, медицинскими изделиями, специализированными лечебными продуктами, иммунобиологическими препаратами при оказании:

      1) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях в соответствии с лекарственными формулярами организаций здравоохранения;

      2) первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях в соответствии с утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных средств, медицинских изделий для отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями).